English

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

संचालनालयाने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये संचालनालयाच्या मुंबई मुख्य कार्यालय तसेच पुणे, कोल्हापूर, नागपूर व औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयांसाठी प्र्थम अपिलीय व जनमाहिती अधिकारी यांची नेमणूक केली असून संचालनालयाने पारित केलेले आदेश खालीलप्रमाणे :-

माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद 
Information Under RTI
RTI Act (Marathi)
Record Act
Record Management Information